Wieringer Skuutje WR60

Het oudste nog varende vissersschip van Nederland.

161023   Logo SSWR60   transparant (Custom)Jaarverslag 2016 Stichting Skuutje WR60

Nadat het Skuutje in 2015 weer in de vaart was gekomen, was er rekening mee gehouden dat 2016 en 2017 gebruikt zouden moeten worden om de activiteiten en de financiën voor de toekomst te regelen en daarmee het Skuutje voor Wieringen veilig te stellen. Dit is meer dan voorspoedig gelukt.

Begin 2016 kon na veel media aandacht een avond georganiseerd worden voor personen die bereid waren actief te worden rond het Skuutje. Het resultaat van deze avond was de 'Werkgroep Reilen & Zeilen met het Skuutje', een groep personen met ieder een eigen inbreng. De Werkgroep bestaat inmiddels uit personen die allemaal met het onderhoud willen helpen, enkele schippers, maten die op termijn ook gaan schipperen, een website bouwer, iemand die de media bijhoudt en iemand die alle afspraken regelt.

Om één en ander ook een formele status te geven heeft de Werkgroep inmiddels een eigen Huishoudelijk reglement, een eigen voorzitter en een eigen secretaris.

De Werkgroep is sinds eind 2016 verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud en de exploitatie van het Skuutje.

Eén van de eerste activiteiten van de Werkgroep was het vaarklaar maken van het Skuutje. Daarvoor ging het schip bij de Museumhaven Willemsoord in Den Helder op de helling.

De website rond het Skuutje (www.wr60.nl) stond tot dit jaar in het teken van de restauratie. Nu het Skuutje in ander vaarwater terecht is gekomen, werd besloten de website opnieuw op te bouwen. Nu staat de website in het teken van het varen met het schip. De oude informatie is echter nog steeds via de website te raadplegen maar neemt een minder prominente positie in.

Het tweede doel dat voor 2016 en 2017 op de agenda stond was de financiën rond het Skuutje voor de komende jaren te regelen. Ook dat is in 2016 al gelukt: in december 2016 waren er 10 Inhoutgevers: bedrijven die zich minimaal voor de komende 3 jaar hebben vastgelegd een afgesproken bedrag aan het Skuutje te doneren. De Inhoutgevers (inhouten of spanten is de verzamelnaam voor de dwarsscheepse verbanden in een schip: de knieën, zitters, dekenpoten, leggers en oplangers) hebben ieder een Knie ontvangen (een knie is een eiken steun met daarin een perspex plaat met de verklaring dat het desbetreffende bedrijf Inhoutgever is) en hebben ieder het recht elk jaar een dag met het Skuutje te varen.

Naast de ondersteuning van de 10 Inhoutgevers zijn er ook 2 Maten die het Skuutje ondersteunen. Deze bedrijven ondersteunen het Skuutje voor één jaar.

Met de ondersteuning van de Inhoutgevers en de Maten is het niet alleen mogelijk het Skuutje te exploiteren (onderhoud, verzekeringen, vaarkosten, ed) maar ook een reserve op te bouwen voor toekomstig groot onderhoud (zie 'Lijstjes')!

Bij de 'Samenvatting financiën 2016' staan 'Inhoutgevers' en 'Maten' nog niet vermeld. De bedragen zullen pas in 2017 op de bankrekening van het Skuutje worden gestort en zullen dus pas in dat jaar in het overzicht worden opgenomen.

In 2016 is het Skuutje ook één keer verhuurd geweest. Het streven is om het schip meer te verhuren maar gezien de beperkte ruimte aan boord en de primitiviteit, is de kans op regelmatige verhuur niet groot.

Omdat de naam Stichting Vrienden van de Wieringer Aak, de eigenaar van het Skuut, regelmatig verwarring gaf omdat er ook een Vereniging Aak is, is de naam in de zomer van 2016 formeel gewijzigd in Stichting Skuutje WR60. Tegelijkertijd is ook het logo van de stichting aangepast.

De Werkgroep heeft met het Skuutje deelgenomen aan diverse activiteiten (zie 'Lijstjes').

De komende jaren wordt de haven van Den Oever op de kop gezet vanwege de dijkverhoging. Het Skuutje en de Wieringer Aken uit de Historische Hoek zullen na de werkzaamheden een andere ligplaats krijgen. Zoals dat er nu naar uit ziet wordt dat de hoek in de Vissershaven dichtbij het peilschaalhuisje.

De eigenaren van de aken en het Skuutje hebben de Belangengroep Nautisch Erfgoed Wieringen opgericht. Deze groep is voor de gemeente Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de gesprekspartner als het gaat over de toekomstige inrichting van de haven.

Het jaar 2016 kon dus zowel wat betreft de bemensing als wat betreft de financiën als wat betreft de overige activiteiten naar volle tevredenheid afgesloten worden.

Lijstjes

De 10 'Inhoutgevers' van het Skuutje zijn:

    -  Burghout Design & Druk

    -  Dozy BV

    -  Formido Hippolytushoef

    -  HGG International b.v.

    -  Kaan Transport B.V.

    -  Koopman & Co, Accountants en Belastingadviseurs

    -  Sandfirden Technics bv

    -  Tocardo International B.V.

    -  Van Mook & Bakker

    -  Vakgarage Verfaille

De 2 'Maten' van het Skuutje zijn:

    -  Boersen bliksembeveiliging

    -  Kater FunSport

Deelname aan activiteiten

    -  Maritiem Festival van het Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

    -  Flora- en Visserijdagen, Den Oever

    -  Traditionele Schepen Beurs, Den Helder

    -  Elke donderdagavond varen met de leden van de werkgroep aangevuld met opstappers

    -  Diverse zondagen varen met de leden van de werkgroep aangevuld met opstappers

Samenvatting financiën 2016

Uitgaven

1.370,79 Materialen (verfproducten, touw, gereedschap, ...)
   137,70 Vaarkosten (brandstof, zeekaarten, ...)
1.191,87 Verzekeringen, vergunningen, lidmaatschappen, ...
1.272,03 PR materialen (briefkaarten, folders, website, boekje 'Zeilnaaien', ...)
1.216,78 Organisatie (bankkosten, toner, postzegels, ...)
   296,12 Actiekosten ('Inhoutgevers', 'Maten')
----------
5.485,29 Totaal uitgaven

Inkomsten

4.451,20 Giften
   450,00 Verhuur
    25,73 Rente
----------
4.926,93 Totaal inkomsten

Saldo overzicht

8.047,31 Saldo 1 januari 2016
5.485,29 Uitgaven 2016
4.926,93 Inkomsten 2016

€ 7.488,95     Saldo 31 december 2016

 

 

              

Jaarverslag 20152015 is een bijzonder voor het Skuutje geweest: na een volledige restauratie kwam het terug in de vaart en ligt ze nu weer te pronken in de Historische Hoek van de Vissershaven van Den Oever.

In maart werd de tent rond het schip weggehaald en werd het Skuutje in volle glorie zichtbaar. Begin april is het schip over de weg naar De Haukes getransporteerd en daar te water gelaten. Voordat het Skuutje feestelijk ingehaald kon worden moest de mast worden geplaatst, de motor nog worden afgeregeld, de ballast worden aangebracht en de zeilen worden aangeslagen. Daarna werd het schip via Den Helder omgevaren naar Den Oever.
Op 25 april vond de feestelijke 'Weer weeromkomst' plaats. Op de kade stonden 250 genodigden en geïnteresseerden terwijl het Wieringer Skuutje 'De Jonge Jan' met 3 jonge Jannen van onder de 12 jaar de Vissershaven van Den Oever binnenvoer en afmeerde in de Historische Hoek. Er volgden een paar praatjes, er was een hapje en een drankje, er werd gezongen door de Gesmeerde Kelen en er werd geproost op een 'Behouden vaart'. De pers was ruim vertegenwoordigd (zie het verslag).

Het jaar werd verder gevuld met ervaring opdoen met het schip.
Omdat het nog wat lekte moesten een paar naden opnieuw 'gebreeuwd' worden. Een open gebarsten lijmnaad in de mast moest opnieuw worden gelijmd, en er moest nog extra ballast in het achterschip worden aangebracht.
Het schip blijkt goede zeileigenschappen te hebben. Zelfs met de kluiver zeilt het mooi aan de wind. Ook is het duidelijk dat de scherpe steven er voor zorgt dat hij niet steeds stil komt te liggen in een golvende zee.
Dat het schip bijzonder wordt gevonden blijkt dat het uitgenodigd was om luister bij te zetten bij het 50 jarig bestaan van de Watersport Vereniging Amstelmeer en dat het de opening mocht verzorgen van de Flora- & Visserijdagen in augustus in Den Oever op de manier waarop het 53 jaar geleden ook was gedaan: de inmiddels ook wat ouder geworden Miss Flora stond opnieuw op het voordek van het Skuutje en knipte een lint, dat gespannen was in de haveningang, door.

Een mooi succes was dat er in de tijdschriften 'Spiegel der Zeilvaart', 'Tagrijn' en het internationale Amerikaanse tijdschrift 'WoodenBoat' artikelen over de restauratie van het Skuutje verschenen.
Verder werd in de lokale kranten en op radio en TV veel aandacht aan het opnieuw in de vaart komen van het schip besteed.

In 2015 werd een begin gemaakt met plannen te ontwikkelen over de exploitatie van het schip. In Workum en Elburg werd gekeken hoe men de daar met name jonge mensen geïnteresseerd weet te maken voor de daar aanwezige historische schepen.

De financiën gaven in 2015 geen zorgen. Het saldo was aan het eind van het jaar zelfs ruim € 2.300 hoger dan aan het begin van het jaar en dan ondanks het dure jaar waarin de afronding van de restauratie plaatsvond en een feestelijke 'Weer weeromkomst' werd georganiseerd.
Dat 2015 financieel gunstig verliep kwam ondermeer door de uitkering van het laatste deel van een toegezegde subsidie en omdat we, dankzij de vele aandacht die het Skuutje kreeg, vele giften ontvingen. En het artikel in WoodenBoat leverde bijna € 1000 op!
Het jaar werd afgesloten met een saldo van € 7679.

In 2016 zullen er plannen gemaakt moeten worden die garant staan voor een gezonde financiële organisatie en waarbij in de toekomst ook gespaard wordt voor grote onderhoudsklussen, klussen die we de komende jaren niet verwachten maar die er in de toekomst zeker aan zullen komen en waar op geanticipeerd zal moeten worden.

                           
   

Samenvatting 2015

   

Uitgaven

      9.451   Materialen (hout, roestvast ijzer, schroeven, bevestigingsmaterialen oa voor motor, ed)  
      82   PR materialen (briefkaarten, folders, bronzen beeldjes, ...)  
      3.624   Organisatie (bankkosten, verzekeringen, lidmaatschappen, ’Weer weeromkomst’, ...)  
     
     
     

€13.157

 

Totaal uitgaven

 
 
   

Inkomsten

      2.500   Subsidies  
      12.767   Giften  
      174   PR materalen (verkoop beeldjes en postzegels)  
      72   Rente  
     
     
     

€15.513

 

Totaal inkomsten

 
 
   

Saldo overzicht

      5.323   Saldo 1 januari 2015  
      13.157   Uitgaven 2015  
      15.513   Inkomsten 2015  
     
     
     

€ 7.679

 

Saldo 31 december 2015

Jaarverslag 2014Nu, januari 2015, is een datum vastgesteld waarop de restauratie van het skuutje WR60 zal zijn afgerond: op zaterdag 25 april 2015 wordt de 'Weer weeromkomst' van de skuut gevierd en is daarmee de restauratie dan klaar.
Dat betekent dat er in 2014 veel is gebeurd. In de loop van het jaar werd steeds meer begonnen met de afwerking: het grote werk was achter de rug.
Daarnaast werd ook het dochterproject voltooid: de drijvende steigers in de haven van Den Oever. Als de skuut straks klaar is krijgt het een mooie ligplaats in de Historische Hoek tussen de Wieringer aken WR4 en WR173.

De oorspronkelijke begroting van de restauratie van de skuut, € 49.400, zal met een paar duizend Euro worden overschreden. Dit komt omdat er uiteindelijk nog meer is gerestaureerd (bijvoorbeeld een nieuwe giek) als oorspronkelijk gedacht en omdat er duurdere materialen zijn gebruikt zoals bijvoorbeeld een verstelbare schroef. Ook zijn de ankers gestraald en gecoat waardoor roestvorming in de toekomst sterk wordt beperkt.
Het schip zal straks zeer volledig zijn uitgerust, mede dankzij giften in natura zoals een nieuwe marifoon en zwemvesten.

Het nevenproject, de Historische Hoek. is in de zomer van 2014 afgerond: de drijvende steigers liggen op hun plaats.
Ook het project 'Historische Hoek' kent een overschrijding (€ 2.040), ook veroorzaakt door extra werk zoals rubber stootranden en iets langere en bredere steigers. De overschrijding zou groter geweest zijn als niet gebruik was gemaakt van extra inzet van vrijwilligers.
De overschrijding is gefinancierd uit de reserves van de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak.

                           
   

Samenvatting 2014

   

Uitgaven

      12.084   Materialen (hout, roestvast ijzer, schroeven, bevestigingsmaterialen oa voor motor, ed)  
      50.458   Kosten drijvende steigers Historische Hoek  
      1.032   PR materialen (briefkaarten, folders, bronzen beeldjes, ...)  
      707   Organisatie (bankkosten, verzekeringen, lidmaatschappen)  
     
     
     

€64.281

 

Totaal uitgaven

 
 
   

Inkomsten

      10.275   Subsidies ten behoeve van de restauratie  
      35.330   Subsidies ten behoeve van de drijvende steigers Historische Hoek  
      5.755   Giften  
      3.108   PR materalen (verkoop beeldjes en postzegels)  
     
     
     

€54.468

 

Totaal inkomsten

 
 
   

Saldo overzicht

      15.136   Saldo 1 januari 2014  
      64.281   Uitgaven 2014  
      54.468   Inkomsten 2014  
     
     
     

€ 5.323

 

Saldo 31 december 2014

 
In 2015 wordt nog een toegezegde subsidie van € 2.500 verwacht.
Samen met het bedrag dat 1 januari op de rekening stond (€ 4.026 + € 2.500 = € 6.526) moet dit totale bedrag voldoende zijn om de restauratie af te ronden (nieuwe zwaarden, verzekering, accu, inrichting vooronder, ...) en de 'Weer weeromkomst' te vieren.

Tot en met 2013Financiële verantwoording

Op 29 november 2011 werd de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak (hierna afgekort tot WRaak) eigenaar van het Wieringer skuutje WR60. Een paar weken er voor had de oude eigenaar uit Hoorn contact gezocht met de WRaak met de vraag of de WRaak het schip zou willen overnemen en zou willen kijken of het schip grondig gerestaureerd zou kunnen worden en of het schip uiteindelijk een ligplaats zou kunnen krijgen op de plaats waar vanuit ze oorspronkelijk had gevist, het voormalige eiland Wieringen.

Alhoewel de WRaak tot op dat moment een slapende stichting was met zeer beperkte financiële middelen, deed zich een kans voor die je nimmer weer zou krijgen: het oudste, en als enige overblijvend van dit type, nog varende vissersschip van Nederland restaureren en behouden voor de toekomst.
Ondanks dat het op dat moment nog niet duidelijk was of het project zou gaan lukken, werd tot de koop van het schip besloten.
2 Dagen na de koop, op 1 december 2011, stond het schip op het werfweiland naast het huis van Kees Hos, de persoon die de restauratie zou gaan uitvoeren.

De maanden daarop werd het schip verder onderzocht en een begroting gemaakt van de kosten van de restauratie.

Begroting project 'Restauratie':

  2.850   Infrastructuur
  18.150   Hout
  12.500   Motor
  7.000   Zeilen, touw, blokken
  6.500   Gereedschappen, materialen, ijzerwerk
  2.400   Onvoorzien
  € 49.400   TotaalVervolgens werd gezocht op welke manier het project gesubsidieerd kon worden. Toezeggingen kwamen van:

  • Subsidie Prins Bernhard Cultuur Fonds
  • Subsidie FONV
  • Subsidie De NoordHollandsche van 1816.

Daarmee werd de financiering van het project 'Restauratie ' mogelijk:

Financiering project 'Restauratie':

  17.400   Subsidie Prins Bernhard Cultuur Fonds (ontvangen)
  8.600   Subsidie Prins Bernhard Cultuur Fonds (toegezegd)
  1.675   Subsidie FONV (toegezegd)
  7.500   Subsidie De NoordHollandsche van 1816 (ontvangen)
  2.500   Subsidie De NoordHollandsche van 1816 (toegezegd)
  11.725   Financiering Stichting Vrienden van de Wieringer Aak
  € 49.400   TotaalEind 2012 werd duidelijk dat de wens om het schip een veilige plaats in de haven van Den Oever te geven, een probleem zou worden. Het schip was net te klein om goed af te meren aan de meerpalen in de haven.
Het plan werd opgevat om het skuutje onderdeel te laten worden van een 'Historische hoek' in de haven van Den Oever waar ook de Wieringer aken WR173 en WR4 een ligplaats zouden kunnen krijgen.
Het zou mooi zijn de schepen aan drijvende steigers af te kunnen afmeren.
In samenwerking met de gemeente is door de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak een begroting gemaakt en aanvraag voor een subsidie ingediend bij het Waddenfonds. Deze aanvraag werd voorjaar 2013 goedgekeurd.
Naast het hierboven genoemde project 'Restauratie' ontstond een tweede project 'Historische hoek'.

Begroting project 'Historische hoek':

  30.232   Drijvende steigers
  18.755   Palen waarlangs de steigers kunnen bewegen
  5.000   Begeleiding
  796   Kosten aanvraag subsidie
  3.513   Onvoorzien
  € 58.296   Totaal


Financiering project 'Historische hoek':

  23.000   Subsidie Waddenfonds (toegezegd)
  5.750   Subsidie Provincie Noord-Holland (toegezegd)
  19.750   Subsidie Gemeente Hollands Kroon (toegezegd)
  9.000   Financiering Stichting Vrienden van de Wieringer Aak
  796   Nog te financieren
  € 58.296   TotaalVoor beide projecten, ’Restauratie’ en ’Historische hoek’, heeft de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak zich vastgelegd een bedrag van € 11.725 + € 9.000 = € 20.725 te financieren. Voor een niet-actieve organisatie is dat een hele klus, zeker nadat een belangrijk deel van haar beschikbare middelen moesten worden besteed aan de aanschaf van het skuutje.

Getijdetabel Den Oever

Weerstation Den Oever

 

Klik hier voor de nieuwsbrief van Oktober 2017 met de presentatie van de Wieringer Kalender 2018.

 

Vrijwilligers gezocht.

De Stichting Skuutje WR60 is voortdurend op zoek naar nieuwe, met name ook jonge, mensen die helpen bij het 'reilen & zeilen' van het schip.
Als het zeilen met een platbodem op de Waddenzee je interesse heeft ben je welkom. Heb je geen zeilervaring? Geen probleem. Je leert de kneepjes tijdens het varen. In de winterperiode is er ook onze schipperscursus om de theoretische zaken bij te spijkeren.
We hopen dat met name ook jongeren (hij én zij) zich zullen aanmelden: zij zijn onmisbaar voor de continuïteit!