Wieringer Skuutje WR60

Het oudste nog varende vissersschip van Nederland.

Privacy Statement161023   Logo SSWR60   transparant (Custom)

Stichting Skuutje WR60 Stichting Skuutje WR60, gevestigd aan Stroeërweg 37 1777 NE Hippolytushoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.wr60.nl
Stroeërweg 37
1777 NE Hippolytushoef
06-20 13 53 37

Tjeerdo Wieberdink is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Skuutje WR60 Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Skuutje WR60 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Skuutje WR60 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Skuutje WR60 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Skuutje WR60) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Skuutje WR60 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoons contact gegevens > Bewaartermijn: zolang van nut > Reden: contact onderhouden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Skuutje WR60 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Skuutje WR60 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Skuutje WR60 gebruikt uitsluitend cookies of vergelijkbare technieken tbv een goede werking van de site.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Skuutje WR60 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Skuutje WR60 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Skuutje WR60 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

161023   Logo SSWR60   transparant (Custom)Jaarverslag 2016 Stichting Skuutje WR60

Nadat het Skuutje in 2015 weer in de vaart was gekomen, was er rekening mee gehouden dat 2016 en 2017 gebruikt zouden moeten worden om de activiteiten en de financiën voor de toekomst te regelen en daarmee het Skuutje voor Wieringen veilig te stellen. Dit is meer dan voorspoedig gelukt.

Begin 2016 kon na veel media aandacht een avond georganiseerd worden voor personen die bereid waren actief te worden rond het Skuutje. Het resultaat van deze avond was de 'Werkgroep Reilen & Zeilen met het Skuutje', een groep personen met ieder een eigen inbreng. De Werkgroep bestaat inmiddels uit personen die allemaal met het onderhoud willen helpen, enkele schippers, maten die op termijn ook gaan schipperen, een website bouwer, iemand die de media bijhoudt en iemand die alle afspraken regelt.

Om één en ander ook een formele status te geven heeft de Werkgroep inmiddels een eigen Huishoudelijk reglement, een eigen voorzitter en een eigen secretaris.

De Werkgroep is sinds eind 2016 verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud en de exploitatie van het Skuutje.

Eén van de eerste activiteiten van de Werkgroep was het vaarklaar maken van het Skuutje. Daarvoor ging het schip bij de Museumhaven Willemsoord in Den Helder op de helling.

De website rond het Skuutje (www.wr60.nl) stond tot dit jaar in het teken van de restauratie. Nu het Skuutje in ander vaarwater terecht is gekomen, werd besloten de website opnieuw op te bouwen. Nu staat de website in het teken van het varen met het schip. De oude informatie is echter nog steeds via de website te raadplegen maar neemt een minder prominente positie in.

Het tweede doel dat voor 2016 en 2017 op de agenda stond was de financiën rond het Skuutje voor de komende jaren te regelen. Ook dat is in 2016 al gelukt: in december 2016 waren er 10 Inhoutgevers: bedrijven die zich minimaal voor de komende 3 jaar hebben vastgelegd een afgesproken bedrag aan het Skuutje te doneren. De Inhoutgevers (inhouten of spanten is de verzamelnaam voor de dwarsscheepse verbanden in een schip: de knieën, zitters, dekenpoten, leggers en oplangers) hebben ieder een Knie ontvangen (een knie is een eiken steun met daarin een perspex plaat met de verklaring dat het desbetreffende bedrijf Inhoutgever is) en hebben ieder het recht elk jaar een dag met het Skuutje te varen.

Naast de ondersteuning van de 10 Inhoutgevers zijn er ook 2 Maten die het Skuutje ondersteunen. Deze bedrijven ondersteunen het Skuutje voor één jaar.

Met de ondersteuning van de Inhoutgevers en de Maten is het niet alleen mogelijk het Skuutje te exploiteren (onderhoud, verzekeringen, vaarkosten, ed) maar ook een reserve op te bouwen voor toekomstig groot onderhoud (zie 'Lijstjes')!

Bij de 'Samenvatting financiën 2016' staan 'Inhoutgevers' en 'Maten' nog niet vermeld. De bedragen zullen pas in 2017 op de bankrekening van het Skuutje worden gestort en zullen dus pas in dat jaar in het overzicht worden opgenomen.

In 2016 is het Skuutje ook één keer verhuurd geweest. Het streven is om het schip meer te verhuren maar gezien de beperkte ruimte aan boord en de primitiviteit, is de kans op regelmatige verhuur niet groot.

Omdat de naam Stichting Vrienden van de Wieringer Aak, de eigenaar van het Skuut, regelmatig verwarring gaf omdat er ook een Vereniging Aak is, is de naam in de zomer van 2016 formeel gewijzigd in Stichting Skuutje WR60. Tegelijkertijd is ook het logo van de stichting aangepast.

De Werkgroep heeft met het Skuutje deelgenomen aan diverse activiteiten (zie 'Lijstjes').

De komende jaren wordt de haven van Den Oever op de kop gezet vanwege de dijkverhoging. Het Skuutje en de Wieringer Aken uit de Historische Hoek zullen na de werkzaamheden een andere ligplaats krijgen. Zoals dat er nu naar uit ziet wordt dat de hoek in de Vissershaven dichtbij het peilschaalhuisje.

De eigenaren van de aken en het Skuutje hebben de Belangengroep Nautisch Erfgoed Wieringen opgericht. Deze groep is voor de gemeente Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de gesprekspartner als het gaat over de toekomstige inrichting van de haven.

Het jaar 2016 kon dus zowel wat betreft de bemensing als wat betreft de financiën als wat betreft de overige activiteiten naar volle tevredenheid afgesloten worden.

Lijstjes

De 10 'Inhoutgevers' van het Skuutje zijn:

    -  Burghout Design & Druk

    -  Dozy BV

    -  Formido Hippolytushoef

    -  HGG International b.v.

    -  Kaan Transport B.V.

    -  Koopman & Co, Accountants en Belastingadviseurs

    -  Sandfirden Technics bv

    -  Tocardo International B.V.

    -  Van Mook & Bakker

    -  Vakgarage Verfaille

De 2 'Maten' van het Skuutje zijn:

    -  Boersen bliksembeveiliging

    -  Kater FunSport

Deelname aan activiteiten

    -  Maritiem Festival van het Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

    -  Flora- en Visserijdagen, Den Oever

    -  Traditionele Schepen Beurs, Den Helder

    -  Elke donderdagavond varen met de leden van de werkgroep aangevuld met opstappers

    -  Diverse zondagen varen met de leden van de werkgroep aangevuld met opstappers

Samenvatting financiën 2016

Uitgaven

1.370,79 Materialen (verfproducten, touw, gereedschap, ...)
   137,70 Vaarkosten (brandstof, zeekaarten, ...)
1.191,87 Verzekeringen, vergunningen, lidmaatschappen, ...
1.272,03 PR materialen (briefkaarten, folders, website, boekje 'Zeilnaaien', ...)
1.216,78 Organisatie (bankkosten, toner, postzegels, ...)
   296,12 Actiekosten ('Inhoutgevers', 'Maten')
----------
5.485,29 Totaal uitgaven

Inkomsten

4.451,20 Giften
   450,00 Verhuur
    25,73 Rente
----------
4.926,93 Totaal inkomsten

Saldo overzicht

8.047,31 Saldo 1 januari 2016
5.485,29 Uitgaven 2016
4.926,93 Inkomsten 2016

€ 7.488,95     Saldo 31 december 2016

 

 

              

Jaarverslag 20152015 is een bijzonder voor het Skuutje geweest: na een volledige restauratie kwam het terug in de vaart en ligt ze nu weer te pronken in de Historische Hoek van de Vissershaven van Den Oever.

In maart werd de tent rond het schip weggehaald en werd het Skuutje in volle glorie zichtbaar. Begin april is het schip over de weg naar De Haukes getransporteerd en daar te water gelaten. Voordat het Skuutje feestelijk ingehaald kon worden moest de mast worden geplaatst, de motor nog worden afgeregeld, de ballast worden aangebracht en de zeilen worden aangeslagen. Daarna werd het schip via Den Helder omgevaren naar Den Oever.
Op 25 april vond de feestelijke 'Weer weeromkomst' plaats. Op de kade stonden 250 genodigden en geïnteresseerden terwijl het Wieringer Skuutje 'De Jonge Jan' met 3 jonge Jannen van onder de 12 jaar de Vissershaven van Den Oever binnenvoer en afmeerde in de Historische Hoek. Er volgden een paar praatjes, er was een hapje en een drankje, er werd gezongen door de Gesmeerde Kelen en er werd geproost op een 'Behouden vaart'. De pers was ruim vertegenwoordigd (zie het verslag).

Het jaar werd verder gevuld met ervaring opdoen met het schip.
Omdat het nog wat lekte moesten een paar naden opnieuw 'gebreeuwd' worden. Een open gebarsten lijmnaad in de mast moest opnieuw worden gelijmd, en er moest nog extra ballast in het achterschip worden aangebracht.
Het schip blijkt goede zeileigenschappen te hebben. Zelfs met de kluiver zeilt het mooi aan de wind. Ook is het duidelijk dat de scherpe steven er voor zorgt dat hij niet steeds stil komt te liggen in een golvende zee.
Dat het schip bijzonder wordt gevonden blijkt dat het uitgenodigd was om luister bij te zetten bij het 50 jarig bestaan van de Watersport Vereniging Amstelmeer en dat het de opening mocht verzorgen van de Flora- & Visserijdagen in augustus in Den Oever op de manier waarop het 53 jaar geleden ook was gedaan: de inmiddels ook wat ouder geworden Miss Flora stond opnieuw op het voordek van het Skuutje en knipte een lint, dat gespannen was in de haveningang, door.

Een mooi succes was dat er in de tijdschriften 'Spiegel der Zeilvaart', 'Tagrijn' en het internationale Amerikaanse tijdschrift 'WoodenBoat' artikelen over de restauratie van het Skuutje verschenen.
Verder werd in de lokale kranten en op radio en TV veel aandacht aan het opnieuw in de vaart komen van het schip besteed.

In 2015 werd een begin gemaakt met plannen te ontwikkelen over de exploitatie van het schip. In Workum en Elburg werd gekeken hoe men de daar met name jonge mensen geïnteresseerd weet te maken voor de daar aanwezige historische schepen.

De financiën gaven in 2015 geen zorgen. Het saldo was aan het eind van het jaar zelfs ruim € 2.300 hoger dan aan het begin van het jaar en dan ondanks het dure jaar waarin de afronding van de restauratie plaatsvond en een feestelijke 'Weer weeromkomst' werd georganiseerd.
Dat 2015 financieel gunstig verliep kwam ondermeer door de uitkering van het laatste deel van een toegezegde subsidie en omdat we, dankzij de vele aandacht die het Skuutje kreeg, vele giften ontvingen. En het artikel in WoodenBoat leverde bijna € 1000 op!
Het jaar werd afgesloten met een saldo van € 7679.

In 2016 zullen er plannen gemaakt moeten worden die garant staan voor een gezonde financiële organisatie en waarbij in de toekomst ook gespaard wordt voor grote onderhoudsklussen, klussen die we de komende jaren niet verwachten maar die er in de toekomst zeker aan zullen komen en waar op geanticipeerd zal moeten worden.

                           
   

Samenvatting 2015

   

Uitgaven

      9.451   Materialen (hout, roestvast ijzer, schroeven, bevestigingsmaterialen oa voor motor, ed)  
      82   PR materialen (briefkaarten, folders, bronzen beeldjes, ...)  
      3.624   Organisatie (bankkosten, verzekeringen, lidmaatschappen, ’Weer weeromkomst’, ...)  
     
     
     

€13.157

 

Totaal uitgaven

 
 
   

Inkomsten

      2.500   Subsidies  
      12.767   Giften  
      174   PR materalen (verkoop beeldjes en postzegels)  
      72   Rente  
     
     
     

€15.513

 

Totaal inkomsten

 
 
   

Saldo overzicht

      5.323   Saldo 1 januari 2015  
      13.157   Uitgaven 2015  
      15.513   Inkomsten 2015  
     
     
     

€ 7.679

 

Saldo 31 december 2015

Jaarverslag 2014Nu, januari 2015, is een datum vastgesteld waarop de restauratie van het skuutje WR60 zal zijn afgerond: op zaterdag 25 april 2015 wordt de 'Weer weeromkomst' van de skuut gevierd en is daarmee de restauratie dan klaar.
Dat betekent dat er in 2014 veel is gebeurd. In de loop van het jaar werd steeds meer begonnen met de afwerking: het grote werk was achter de rug.
Daarnaast werd ook het dochterproject voltooid: de drijvende steigers in de haven van Den Oever. Als de skuut straks klaar is krijgt het een mooie ligplaats in de Historische Hoek tussen de Wieringer aken WR4 en WR173.

De oorspronkelijke begroting van de restauratie van de skuut, € 49.400, zal met een paar duizend Euro worden overschreden. Dit komt omdat er uiteindelijk nog meer is gerestaureerd (bijvoorbeeld een nieuwe giek) als oorspronkelijk gedacht en omdat er duurdere materialen zijn gebruikt zoals bijvoorbeeld een verstelbare schroef. Ook zijn de ankers gestraald en gecoat waardoor roestvorming in de toekomst sterk wordt beperkt.
Het schip zal straks zeer volledig zijn uitgerust, mede dankzij giften in natura zoals een nieuwe marifoon en zwemvesten.

Het nevenproject, de Historische Hoek. is in de zomer van 2014 afgerond: de drijvende steigers liggen op hun plaats.
Ook het project 'Historische Hoek' kent een overschrijding (€ 2.040), ook veroorzaakt door extra werk zoals rubber stootranden en iets langere en bredere steigers. De overschrijding zou groter geweest zijn als niet gebruik was gemaakt van extra inzet van vrijwilligers.
De overschrijding is gefinancierd uit de reserves van de Stichting Vrienden van de Wieringer Aak.

                           
   

Samenvatting 2014

   

Uitgaven

      12.084   Materialen (hout, roestvast ijzer, schroeven, bevestigingsmaterialen oa voor motor, ed)  
      50.458   Kosten drijvende steigers Historische Hoek  
      1.032   PR materialen (briefkaarten, folders, bronzen beeldjes, ...)  
      707   Organisatie (bankkosten, verzekeringen, lidmaatschappen)  
     
     
     

€64.281

 

Totaal uitgaven

 
 
   

Inkomsten

      10.275   Subsidies ten behoeve van de restauratie  
      35.330   Subsidies ten behoeve van de drijvende steigers Historische Hoek  
      5.755   Giften  
      3.108   PR materalen (verkoop beeldjes en postzegels)  
     
     
     

€54.468

 

Totaal inkomsten

 
 
   

Saldo overzicht

      15.136   Saldo 1 januari 2014  
      64.281   Uitgaven 2014  
      54.468   Inkomsten 2014  
     
     
     

€ 5.323

 

Saldo 31 december 2014

 
In 2015 wordt nog een toegezegde subsidie van € 2.500 verwacht.
Samen met het bedrag dat 1 januari op de rekening stond (€ 4.026 + € 2.500 = € 6.526) moet dit totale bedrag voldoende zijn om de restauratie af te ronden (nieuwe zwaarden, verzekering, accu, inrichting vooronder, ...) en de 'Weer weeromkomst' te vieren.

Getijdetabel Den Oever

Weerstation Den Oever

 

Klik hier voor de nieuwsbrief van Mei 2018.

 

Vrijwilligers gezocht.

De Stichting Skuutje WR60 is voortdurend op zoek naar nieuwe, met name ook jonge, mensen die helpen bij het 'reilen & zeilen' van het schip.
Als het zeilen met een platbodem op de Waddenzee je interesse heeft ben je welkom. Heb je geen zeilervaring? Geen probleem. Je leert de kneepjes tijdens het varen. In de winterperiode is er ook onze schipperscursus om de theoretische zaken bij te spijkeren.
We hopen dat met name ook jongeren (hij én zij) zich zullen aanmelden: zij zijn onmisbaar voor de continuïteit!